Garantievoorwaarden en Huurvoorwaarden

EWTS-model Sherpa E-Trike en de Iconic E-Trike.

Als bewijs voor het van kracht zijn van een garantietermijn kan slechts gelden een factuur, voorzien van een datum en vermelding van de gekochte artikelen. 

Garantie wordt gegeven op: 

Gerekend vanaf de datum dat het gekochte artikel wordt meegenomen of wordt bezorgd bij de klant. Onder deze garantie vallen geen producten die aan slijtage onderhevig zijn, zoals remmen en banden. Die vallen onder eigen onderhoud. 

Garantie wordt niet gegeven als: 

De kosten van het transport, als gevolg van herstel of vervanging door toepassing van de garantievoorwaarden, komen altijd en volledig voor rekening van EWTS.

Bij herhaling van gebreken en/of klachten waarin herstel of vervanging nodig is, behoudt EWTS zich het recht voor de Sherpa of de Iconic ook bij mogelijke herhaling van een defect (oneindig) te herstellen of vervangen. Indien noodzakelijk zal EWTS voorzien in een Sherpa of Iconic die geleend kan worden gedurende de periode dat de Sherpa wordt hersteld. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Garantievoorwaarden van JBH Medical rolstoelen.

Als bewijs voor het van kracht zijn van een garantietermijn kan slechts gelden een factuur, voorzien van een datum en vermelding van de gekochte artikelen.

Garantie wordt gegeven op:

>Het frame van de JBH rolstoel, en wel voor een periode van 3 jaar

>De accu’s van de JBH rolstoel,  en wel voor een periode van 12 maanden.

>De motoren van de JBH rolstoel, en wel voor een periode van 12 maanden.

Gerekend vanaf de datum dat het gekochte artikel wordt meegenomen of wordt

bezorgd bij de klant.

Onder deze garantie vallen geen producten die aan slijtage onderhevig zijn, zoals bijvoorbeeld de banden. Deze valt onder eigen onderhoud.

Garantie wordt niet gegeven als:

>Producten onjuist worden behandeld of onderhouden door koper of eindgebruiker/consument.

>Koper of eindgebruiker/consument wijzigingen aan het product heeft toegebracht.

>Producten die verder gemonteerd of gedemonteerd zijn dan de toestand waarin zij door EWTS aan de koper worden aangeboden.

De kosten van het transport, als gevolg van herstel of vervanging door toepassing van de garantievoorwaarden, komen altijd en volledig voor rekening van EWTS.

Bij herhaling van gebreken en/of klachten waarin herstel of vervanging

nodig is, behoudt EWTS zich het recht voor de JBH rolstoel, ook bij mogelijke herhaling

van een defect (oneindig) te herstellen of vervangen. Indien noodzakelijk zal EWTS

voorzien in een JBH rolstoel, die geleend kan worden gedurende de periode dat uw rolstoel wordt hersteld.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Huurvoorwaarden

EWTS (Easy Wheelchair & Trike Service)       

Artikel 1: Huurder, verhuurder

De huurder wordt geacht het hulpmiddel (elektrische aankoppel E-Trike of elektrische rolstoel) in goede staat te hebben ontvangen van de verhuurder, nader te noemen EWTS.   
EWTS wordt geacht het hulpmiddel in goede staat te hebben afgeleverd aan de huurder. De huurder is 18 jaar of ouder en is capabel genoeg om het hulpmiddel te bedienen. Niemand anders als de huurder mag het hulpmiddel besturen en gebruiken.

Artikel 2: Huurprijzen en betaling

Het huurbedrag dient voorafgaand aan de huurperiode van het hulpmiddel voldaan te worden. De door EWTS vermelde prijzen zijn exclusief 9% btw. De borg bedraagt € 250,- en dient voorafgaand aan de start van de huurperiode contant te worden voldaan. Het is de verhuurder toegestaan om de borg in te houden bij tijdens de huurperiode opgedane schade / verlies / diefstal.

Artikel 3: Borg

Wij rekenen € 250,- borg per hulpmiddel.
Wij vragen u deze borg contant te voldoen, deze wordt aan het einde van de huurperiode terug betaald tenzij er sprake is van manco’s, schade of diefstal.

Artikel 4: Overdracht

Als de huurder het hulpmiddel na betaling in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont. De huurder is daar zelf verantwoordelijk voor. Bij twijfel aan de veiligheid, dient de huurder dit direct bij EWTS te melden. Het gebruik van het hulpmiddel is voor eigen risico van de huurder. EWTS is niet aansprakelijk voor enige door de huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van het hulpmiddel tenzij er sprake is van grove nalatigheid van EWTS. Er wordt altijd een huurovereenkomst gemaakt die door de huurder en EWTS ondertekend dient te worden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige verwijtbare schade aan het gehuurde hulpmiddel tijdens de huurperiode toegebracht of ontstaan door huurder. Deze schade zal binnen 5 werkdagen na de verhuurperiode aan EWTS worden voldaan.

Artikel 6: Schade of manco afhandeling

Ten alle tijde is EWTS gerechtigd nog niet betaalde huur en/of het bedrag van eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van EWTS op aanvullende schadevergoeding. Mocht dit bedrag niet voldoende zijn dan dienen deze schades of manco’s binnen 5 werkdagen door de huurder te
worden voldaan.

Artikel 7: Misbruik

EWTS is ten allen tijde gerechtigd om het hulpmiddel naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 8: Diefstal van hulpmiddel

De verhuurder is verplicht bij diefstal aangifte te doen bij de plaatselijke politie. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het hulpmiddel, daar deze door EWTS niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De dagwaarde van de E-Trike is vastgesteld op
€ 1.750,- per stuk. En voor de elektrische rolstoel is de dagwaarde € 3.500,- per stuk.

Artikel 9: Door verhuur aan derden

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde hulpmiddel aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10: Vroegtijdige terug bezorging of ophaal moment

Bij een vroegtijdige terug bezorging of ophaal moment, blijft de volle huur gelden.

Artikel 11: Verkeersreglement

De huurder is verplicht om zich aan de plaatselijke verkeersregels te houden en het plaatselijk geldende politiereglement of orders op te volgen. Bij ongevallen met of zonder zichtbare schade of letsel is de huurder verplicht dit te melden bij EWTS en eventueel op verzoek van EWTS aangifte te doen bij de plaatselijke politie.

Artikel 12: Schade, verlies of diefstal onderdelen

De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van het hulpmiddel of onderdelen daarvan, alsmede van sleutels, opladers, zitkussens en andere onderdelen, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld, tenzij deze in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. Het hulpmiddel is niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade. Bij diefstal is aangifte bij plaatselijke politie verplicht tenzij anders met EWTS is overlegd.

Artikel 13: Strand, off road rijden

Het is ten strengste verboden zich met het hulpmiddel op het strand te begeven of extreem off road te rijden dit ivm met water, zout en zand aanslag. De verhuurder dient het hulpmiddel schoon retour te brengen of op te laten halen. Is er sprake van grote vervuiling van het hulpmiddel dan wordt € 25,- van de borg ingehouden of verrekend met de huurprijs.

Artikel 14: Langer gebruik maken van het hulpmiddel

Overschrijding huurperiode: Indien u de afgesproken huurperiode conform contract overschrijdt, betaalt u per dag  € 5,- extra bovenop de huursom. Tenzij anders is besproken met EWTS.