Kan de maximale snelheid begrensd worden op en lagere snelheid?

De Sherpa Trike-leverancier kan de Sherpa Trike begrenzen op 6, 12, 18 of 24 km per uur.